Ouljer Musek a.s.b.l.

Wie si mer ?

eng kuerz Virstellung

Le Mot du Président

D'Ouljer Musek besteet scho säit iwwer honnert Joer! Säit 2001 ass d'Musek bei der UGDA affiliéiert, a säit 2010 och endlech a Form vun enger ASBL!

D'Musek huet eng 60 Memberen an e Comité vu 15 Leit! De Club huet dank senger Fester an
der viller Arbecht déi all di Jore geleescht ginn ass, eng gesond Finanzlag. Haut ass den
Här Raymond Lepasch hire President !

De Veräin huet vill Efforten an der Jugendaarbecht gemaach an huet haut vill Nowues!
Prouwe
sinn ëmmer Mëttwochs an der restauréierter Millen zu Ouljen.
Bass de interesséiert ? Dann huel Kontakt op mat eis a komm spillen! Mir brauchen Dech !

Raymond Lepasch - President

Waat seet den Dirigent ?

"Das Lachen und die Musik gehören zur Universalsprache."
© Daniel Mühlemann (*1959), Naturfotograf, Aphoristiker und Übersetzer

D’Laachen gehéiert zu der Ouljer Musek wéi den Amen an d’Kierch.
All Museksverain huet sain eegene Charakter... an Charakter huet d'Ouljer Musek. D'Musek huet als Haaptziel,
fir Spaass un der Musek ze deelen a Freed beim Nolauschteren ze produzéieren.  

Marc Garson - Dirigent

 

Meisch Jim  • Copyright 2012  • Hosted by Sigi