Ouljer Musek a.s.b.l.

Wie si mer ?

eng kuerz Virstellung

 D’Ouljer Musek ass eng lëschteg Équipe ënner Frënn déi gären musizéieren, a gären a munnechmol laang zesummen feieren. 

D'Ouljer Musek besteet scho säit iwwer honnert Joer! Säit 2001 ass d'Musek bei der UGDA affiliéiert, a säit 2010 och endlech a Form vun enger ASBL! 

D'Musek huet eng 60 Memberen an e Comité vu 15 Leit! De Club huet dank senger Fester an der viller Arbecht déi all di Jore geleescht ginn ass, eng gesond Finanzlag. 

De Veräin huet vill Efforten an der Jugendaarbecht gemaach an huet haut vill Nowues! Prouwe sinn ëmmer Mëttwochs an der restauréierter Millen zu Ouljen. 

Bass de interesséiert ? Dann huel Kontakt op mat eis a komm spillen! Mir brauchen Dech !

E klengt Wuert vum PresidenT (Jo Steffes)

Wer gewisse Leute hört, bekommt eine Gänsehaut auf dem Trommelfell.
© Erwin Koch (*1932), deutscher Aphoristiker 

Gänsehaut gouf et bei der Ouljer Musek schonn oft, a ganz vill flott Stonnen. 

Jo Steffes - President seit 2019

Waat seet den Dirigent ?

"Das Lachen und die Musik gehören zur Universalsprache."
© Daniel Mühlemann (*1959), Naturfotograf, Aphoristiker und Übersetzer

D’Laachen gehéiert zu der Ouljer Musek wéi den Amen an d’Kierch.
All Museksverain huet sain eegene Charakter... an Charakter huet d'Ouljer Musek. D'Musek huet als Haaptziel,
fir Spaass un der Musek ze deelen a Freed beim Nolauschteren ze produzéieren.  

Marc Garson - Dirigent

 

Meisch Jim  • Copyright 2012  • Hosted by Sigi